Na osnovu Odluke br.: 3127/23 od 08.11.2023., raspisuje se …

 Na osnovu Odluke br.: 3127/23 od 08.11.2023., raspisuje se 
      
             …


Na osnovu Odluke br.: 3127/23 od 08.11.2023., raspisuje se

J A V N I O G L A S

I
U okviru manifestacije zimskog festivala „Zenica adventure 2023. i Centralnog dočeka Nove 2024.g.“, pod nazivom „Studengrad“, JP „Tržnica“ d.o.o. Zenica nudi u zakup/na korištenje zainteresovanim registrovanim ponuđačima, 20 advent kućica (namjena trgovina, obrt i ugostiteljstvo), za period trajanja manifestacije od 15.12.2023. do 01.01.2024.godine.
II
Pravo učešća imaju sva zaineteresovana lica koja imaju odobrenje/rješenje za obavljanje registrovane djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, obrt, domaća radinost i sl.).
Uz svoju prijavu, zainteresovani ponuđači su dužni dostaviti fotokopiju izdatog rješenja/odobrenja sa dokazom da je isto aktuelno (uvjerenje nadležne službe Grada Zenica da je rješenje na snazi/da je djelatnost aktivna ili drugi dokument koji isto dokazuje, kao npr. specifikacija o izmirenim obavezama) i koji nemaju neizmirenih obaveza prema JP „Tržnica“ d.o.o. Zenica.
III
Početna cijena zakupa advent kućice za naprijed navedeni period trajanja manifestacije „Studengrad“ iznosi 700,00 KM (bez uračunatog PDV-a)
U cijenu advent kućice je uračunato: potrošnja el.energije, promocija festivalskih aktivnosti sa platforme RTV Zenica i sl.programski sadržaji, a kada ista TV započne sa svojim programom, kao i centralni javni doček Nove godine.
Odabrani ponuđači su obavezni prilikom zaključenja ugovora sa našim preduzećem, uplatiti iznos od 500,00 KM na ime kaucije-pologa, za eventualnu štetu, kao i nepoštivanje odredaba Pravilnika o organizaciji manifestacije („Kućni red“, radno vrijeme i slično).
IV
Radno vrijeme zakupaca/korisnika advent kućica i manifestacije „Studengrad“ je svakodnevno u vremenskom periodu od 10,00 do 23,00 sati, uz obavezu da advent kućice moraju biti otvorene i na raspolaganju posjetiocima manifestacije svakodnevno u periodu od 11,00 do 15,00 sati i od 18,00 do 23,00 sati.
V
Svi zainteresovani svoje prijave mogu podnijeti u zatvorenoj koverti, najkasnije do 16.11.2023.godine neposredno u službene prostorije preduzeća (sprat Gradske tržnice), do 12,00 sati ili preporučenom poštom na adresu:

JP „TRŽNICA“ D.O.O. ZENICA
Ul. Maršala Tita broj 48
72 000 Zenica
Sa naznakom „Prijava na Javni oglas“-NE OTVARATI!
VI
Otvaranje prispjelih izvršit će se komisijski, dana 20.11.2023.g.(ponedjeljak) u 11,00 sati u službenim prostorijama preduzeća (na navedenoj adresi, sprat zgrade Gradske tržnice), a o čemu se zainteresovani ponuđači ovim putem obavještavaju, te im se neće dodatno dostavljati obavijest o terminu.
VII
Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se na osnovu kriterija najviše ponuđene cijene zakupa (bez uračunatog PDV-a).
Sa odabranim ponuđačima zaključit će se ugovor o zakupu/korištenju advent kućica sa svim pravima i obavezama, a shodno odredbama zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju, kao i pravila propisanih Pravilnikom o organizaciji manifestacije („Kućni red“).
VIII
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Za dodatne informacije kontakt telefon je 032/401-573 ili 032/460-322.

JP „TRŽNICA“D.O.O. ZENICA


Izvor:Gradska uprava Zenica FB